Ενεργειακή Πλάσις Α.Ε.

Η Ενεργειακή Πλάσις Α.Ε. κατέχει στην Ελλάδα σημαντική θέση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Διαχείρισης Περιβάλλοντος και των Κατασκευών διατηρώντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο μακροπρόθεσμων επενδύσεων και συμβάσεων που εδραιώνουν και ενισχύουν περαιτέρω τη στρατηγική της θέση. Με δραστηριότητα τα τελευταία 10 έτη στα πεδία των τεχνολογιών περιβάλλοντος και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη “turn-key” έργων και στην παροχή υπηρεσιών με πελατοκεντρική φιλοσοφία. Η εταιρεία στελεχώνεται από εξειδικευμένους μηχανικούς και διοικητικό προσωπικό που παρέχουν ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις ικανοποιώντας κάθε πρόκληση στον ενεργειακό κλάδο. Ενδεικτικά η εταιρεία παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
  • Αδειοδότηση: Αναλαμβάνει για λογαριασμό του πελάτη, τη σύνταξη των φακέλων και τη διεκπεραίωση όλων των αδειοδοτικών διαδικασιών που απαιτούνται από την νομοθεσία προκειμένου ένα έργο να είναι ώριμο για κατασκευή. Η ανάπτυξη και αδειοδότηση Φ/Β σταθμών συνολικής αθροιστικής ισχύος μεγαλύτερης από 35MW είναι ενδεικτική της μεγάλης εμπειρίας της εταιρείας μας στον τομέα αυτό.
  • Μελέτη εφαρμογής και αναλυτικός σχεδιασμός: Η μακρόχρονη εμπειρία και υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της «Ενεργειακή Πλάσις Α.Ε.» στην κατασκευή έργων ΑΠΕ και Η/Μ έργων εξασφαλίζει την αδειάλειπτη λειτουργία και βέλτιστη απόδοση των συστημάτων.
  • Οικονομοτεχνικός σχεδιασμός: Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς του πελάτες, μέσω οικονομοτεχνικών εκθέσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σχέση κόστους/οφέλους και να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των έργων και η μεγιστοποίηση των δεικτών απόδοσης επένδυσης για τα έργα των πελατών.
  • Χρηματοδότηση έργων μέσω τραπεζών και επενδυτικών κεφαλαίων: Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών χρηματοδότησης του έργου μέσω του δικτύου των μεγαλύτερων συνεργαζομένων τραπεζών με την εταιρεία.
  • Προμήθεια και εξασφάλιση εξοπλισμού: Φροντίζει για την άμεση προμήθεια εξοπλισμού κορυφαίας ποιότητας και αξιοπιστίας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους παγκοσμίως. Ο εξοπλισμός αφορά εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης, ψύξης, ηλιακών συστημάτων και συστημάτων παραγωγής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ.
  • Εγκατάσταση συστημάτων: Η πολύχρονη πείρα των συνεργείων της εταιρείας αποτελεί εγγύηση για την άρτια εγκατάσταση και βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού.
  • Παρακολούθηση (monitoring) καλής λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ και Η/Μ έργων: Άρτια επιστημονικά και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό το οποίο απαρτίζεται αποκλειστικά από μηχανικούς παρακολουθεί καθημερινά και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία-βέλτιστη απόδοση των εγκατεστημένων σταθμών ΑΠΕ και Η/Μ έργων.
  • Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση: Εξειδικευμένα συνεργεία της Ενεργειακή Πλάσις Α.Ε. αναλαμβάνουν πλήρως την τεχνική υποστήριξη και την συντήρηση των Η/Μ έργων και έργων ΑΠΕ και διασφαλίζουν την μακροχρόνια βέλτιστη απόδοση των σταθμών.
  • Ασφάλιση: Προστατεύει τις επενδύσεις των πελατών εξασφαλίζοντας ασφαλιστικά προγράμματα από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου.
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας: Τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της ‘Plasis Ενεργειακή’ παραδίδονται με διετή εγγύηση καλής λειτουργίας και κατασκευής.
Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα: 1) ISO 14001:2004 για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής «Μελέτη και αδειοδότηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρικών συστημάτων χαμηλής & μέσης τάσης, χονδρικό εμπόριο ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού» 2) ISO 9001:2008 για το ακόλουθο πεδίο εφαρμογής: «Αδειοδότηση, μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, δοκιμές και συντήρηση συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού Η/Μ εγκαταστάσεων και ηλεκτρικών συστημάτων χαμηλής & μέσης τάσης. Από την περίοδο 2011-2013, η εταιρεία υλοποίησε περισσότερα από πενήντα διασυνδεδεμένα και αυτόνομα φ/β έργα (μελέτη, αδειοδότηση, σχεδιασμός, εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία) εγκατεστημένης ισχύος 6 MW, καταγράφοντας κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα τρία εκατομμύρια ευρώ. Η γεωγραφική κατανομή των έργων εντοπίζεται κυρίως σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο. Πολλοί από τους ιδιοκτήτες των φ/β σταθμών που κατασκευάστηκαν από την Πλάσις παραμένουν πελάτες της εταιρείας μέσω υπηρεσιών παρακολούθησης λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών στα πλαίσια της εγγύησης καλής λειτουργίας των σταθμών.