Πακέτα Εργασίας

 
ΕΕ1: Κατασκευή Πρότυπων Μονάδων Ωφέλιμης Χωρητικότητας 15, 6 και 2 m3

Αντικείμενο: H ανάπτυξη των τριών πιλοτικών μονάδων ωφέλιμης χωρητικότητας 15, 6 και 2 m3, με έμφαση στη διαμόρφωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν τις μέγιστες ποσότητες υπολειμμάτων, είτε ως ανεξάρτητες μονάδες, είτε ως μέρη ενός αρθρωτού συστήματος.

 

ΕΕ2: Λειτουργία Πρότυπων Μονάδων με Τροφικά Υπολείμματα

Αντικείμενο: Η δοκιμή όλων των μονάδων που θα κατασκευαστούν σε ρεαλιστικές και πολυποίκιλες συνθήκες, ώστε να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν τυχόν τεχνικά προβλήματα, να βελτιστοποιηθεί το λογισμικό ελέγχου λειτουργίας για κάθε μια μονάδα και να καθοριστούν με ακρίβεια τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του, με ιδιαίτερη σημασία αυτό της ποσότητας που δύναται να διαχειριστεί σε ένα έτος.

 

ΕΕ3: Κατασκευή και Λειτουργία Μεταφερόμενης Αυτόνομης Ενεργειακά Μονάδας

Αντικείμενο: H ανάπτυξη μιας μονάδας που θα στοχεύει στην κάλυψη μιας ιδιαίτερης, αλλά εξαιρετικά σημαντικής αγοράς, που αφορά κυρίως στρατιωτικές χρήσεις, όπου θα δύναται να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα, χώρους μόνιμης στρατοπέδευσης αλλά και χώρους εκστρατείας, ώστε να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία της μονάδας από τοπικά συστήματα διαχείρισης. 

 

ΕΕ4: Δοκιμαστική Λειτουργία ΑΜΚ με Λυματολάσπη και Χώνεμα Αναερόβιων  Αντιδραστήρων

Αντικείμενο: Πρόκειται για μια δράση που στοχεύει να εξετάσει τη συμβατότητα των ΑΜΚ με τα υπολείμματα αυτά, να εκτιμήσει την πραγματική δυναμικότητα τους και να προσαρμόσει το σύστημα / λογισμικό λειτουργίας στις ιδιαιτερότητες τους.

 

ΕΕ5 : Διερεύνηση Αγοράς, Ανάπτυξη Μοντέλων Εμπορίας και Προώθησης Προϊόντος

Αντικείμενο: Η ανάπτυξη του εμπορικού μοντέλου της διάθεσης ΑΜΚ, με βάση τις ανάγκες της αγοράς, το νομικό πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και φυσικά τα εργαλεία, όπως η παροχή κινήτρων από τους Δήμους, που θα επιτρέψουν την προώθηση τους.

 

ΕΕ6 : Μελέτες Σκοπιμότητας

Αντικείμενο: Αξιολόγηση της αγοράς και του τρόπου διείσδυσης σε αυτή, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

ΕΕ7 : Ενισχύσεις καινοτομίας.

Αντικείμενο: Ανάδειξη της καινοτομίας του έργου.

 
ΕΕ8 : Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

Αντικείμενο: Συμμετοχή της εταιρείας σε εμπορικές εκθέσεις, με στόχο την επιχειρηματική/εμπορική αξιοποίηση των ΑΜΚ.